અધ્યાત્મિક લાભ જ સર્વોપરિ લાભ છે

2020-04-12T17:20:17+05:30

અધ્યાત્મિક જીવન આત્મિક સુખનો નીશ્વિત હેતુ છે,અધ્યાત્મવાદ એ દિવ્ય આધાર છે, જેના પર મનુષ્યની આંતરિક